เราเป็นเพียงสื่อกลางกระจายข่าวสารให้ประชาชนรับรู้ ถึงความจริงเกี่ยว

กับเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันซึ่ง ประชาชนทุกคนควรจะรับรู้ใว้เป็น

ประโยชน์ สามารถติดตามข่าวสารเราได้ที่เว็บไซต์ Jookthai.com